1 2

НачалоТП "Държавно горско стопанство Сливница"


Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница” е най-новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие. Разположено е върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара планина, в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище.

Общата площ е 24 426 ха, като 17 238 ха са държавни горски територии. От тях близо 32% са защитени зони по НАТУРА 2000, а 2,2% - гори във фаза на старост.

 

Лесистостта е 82%. Релефът е хълмисто-планински, преобладават наклонените терени. Надморската височина варира в диапазона от 450 до 1100 метра.

Най-голямо разпространение в района имат церът, зимният дъб, черният бор и  габърът, които заедно с косматия дъб и келявия габър създават облика на дървесната растителност.

 

Средногодишното ползване по горскостопански план е 17 700 куб. метра.НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СЛИВНИЦА


ИНФОРМАЦИЯ
14/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СЛИВНИЦА


ЗАПОВЕД
18/11/2016
На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-20.11.2016г. на територията на ТП ДГС Сливница