1 2

НачалоТП "Държавно горско стопанство Сливница"


ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ

ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ПРЕЗ 2021г.


Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница” е най-новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие. Разположено е върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара планина, в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище.

Общата площ е 24 426 ха, като 17 238 ха са държавни горски територии. От тях близо 32% са защитени зони по НАТУРА 2000, а 2,2% - гори във фаза на старост.

 

Лесистостта е 82%. Релефът е хълмисто-планински, преобладават наклонените терени. Надморската височина варира в диапазона от 450 до 1100 метра.

Най-голямо разпространение в района имат церът, зимният дъб, черният бор и  габърът, които заедно с косматия дъб и келявия габър създават облика на дървесната растителност.

 

Средногодишното ползване по горскостопански план е 17 700 куб. метра.НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
11/06/2021
ТП ДГС Сливница уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
26/05/2021
ТП ДГС Сливница уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
18/05/2021
ТП ДГС Сливница уведомява всички търговци, че предоставя за продажба по ценоразпис налична добита дървесина от временен горски склад