1 2

НачалоЗА НАС      МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГР. БЛАГОЕВГРАД
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВНИЦА”
 
 
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливница” е най-новото поделение в обхвата на Югозападното държавно предприятие. Разположено е върху части от планините Вискяр, Завалска и най-южните разклонения на Стара планина, в общините Драгоман, Сливница, Костинброд и Божурище.
Общата площ е 24 426 ха, като 17 238 ха са държавни горски територии. От тях близо 32% са защитени зони по НАТУРА 2000, а 2,2% - гори във фаза на старост.
 
Лесистостта е 82%. Релефът е хълмисто-планински, преобладават наклонените терени. Надморската височина варира в диапазона от 450 до 1100 метра.
Най-голямо разпространение в района имат церът, зимният дъб, черният бор и габърът, които заедно с косматия дъб и келявия габър създават облика на дървесната растителност.
 
Средногодишното ползване по горскостопански план е 17 700 куб. метра.